NederlandsJapans

immoraliteit / im-mo-ra-li-teit ( de (v) | znw | g.m.v. )
1りん; 道徳どうとく; 悪徳あくとく