NederlandsJapans

cytoplasma / cy-to-plas-ma ( het (o) | znw | cytoplasma )
1細胞質さいぼうしつ